Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

 

Polisens pensionärsklubb i Umeå.

                            

STADGAR

 

                             Antagna vid Polisens pensionärsklubbs årsmöte den 21 februari 2013.

  

1 §

Namn, ändamål och organisationsnummer

 

Föreningens namn är Polisens pensionärsklubb i Umeå. Den är en ideell förening med uppgift att verka för fortsatt sammanhållning och gott kamratskap bland föreningens medlemmar.

 

Därutöver skall föreningen och dess medlemmar verka för god kontakt med Umeå polisförening och dess enskilda medlemmar samt med polisledningen i Umeå när det gäller intressen av gemensam art, t.ex. uppvaktningar, avgång ur tjänst, sjukdom, dödsfall etc.

 

Föreningen bildades den 19 mars 1985 och har organisationsnummer 802453-3500

 

 

2 §

Medlemskap

 

Medlemskap kan efter anmälan till föreningens styrelse vinnas av varje pensionerad tidigare anställd vid tidigare Umeå polisdistrikt. Även annan pensionerad person, som i sin befattning haft anknytning till polis- eller åklagarmyndigheten kan erhålla medlemskap. Maka-make-sambo till avliden medlem äger också rätt till medlemskap i föreningen.

 

Medlemskap i föreningen upphör:

a)      på egen begäran

b)      då medlem motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen

c)      då medlemsavgiften inte har betalats

 

Beslut om uteslutning meddelas den berörde skriftligen inom två veckor med angivande av skäl för uteslutningen.

 

Medlemskap är ett krav för att delta i föreningens aktiviteter.

  

 

3 §

Medlemsavgift

 

Medlemsavgiften för närmast påföljande år fastställs av det ordinarie årsmötet.

 

Medlem som ansluter till föreningen under löpande verksamhetsår och som då önskar delta i föreningens arrangemang skall vid inträdet erlägga hel årsavgift.

Den som blir ny medlem efter halvårsskiftet betalar halv årsavgift det året.

Medlem som har fyllt 90 år är befriad från medlemsavgift. Detsamma skall, efter styrelsens beslut, även gälla medlem som lider av allvarlig sjukdom.

 

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 mars respektive 1 oktober.

 

 

4 §

Verksamhetsår

 

Verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

 

5 §

Styrelse

 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst 4 och högst 8 ledamöter, varav högst 2 suppleanter. Såväl ordförande som leda­möter utses på ordinarie årsmöte och med en mandatperiod på ett eller två år. Ordföranden väljs alltid på ett år.

 

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.

 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst. Vid val sker avgörande genom lottning.

 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägen­heter, föra räkenskaper samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret till årsmötet.

 

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

  

6 §

Föreningsteckning

 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

 

 

                                                                                  7 §

                                                                                 Revisorer

 

Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse till styrelsen.

 

 

8 §

Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet samt verksamhetsberättelse skall sändas ut minst två veckor före mötet. Kallelse till extra årsmöte sänds ut senast en vecka före mötet.

 

Vid röstning på årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning sker genom acklamation eller votering. Rösträtten är personlig och medlem kan genom fullmakt delta i beslut vid sådant möte. Rösträtt gäller fram till den 31 mars då ny medlemsavgift senast skall vara betald.

 

Enkel majoritet krävs för giltigt beslut. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.   Fastställande av röstlängd för mötet.
3.   Val av protokolljusterare och två rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.   Fastställande av dagordning.
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det

      senaste verksamhetsåret.
7.   Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det 

      kommande verksamhetsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett eller två år samt suppleanter

      för en tid av ett år.
13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter för ett år.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner

      skall vara inlämnade till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
15. Övriga frågor

 

   

                                                                                    9 §

                                                     Extra årsmöte

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen till mötet behandlas.

 

 10 §

Stadgeändring

 

Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar fattas på ordinarie årsmöte och med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

 

 

                                                                                    11 §

                                       Upplösning av föreningen

 

Beslut om upp­lösning av föreningen fattas endast på ordinarie förenings­möte och med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, varav det sista skall vara årsmöte.

 

Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas hur föreningens tillgångar skall disponeras. Dessa kan överlämnas till verksamhet med liknande syfte eller till välgörande ändamål.

 

 

                                                              12 §

                                                        Ikraftträdande

 

Dessa stadgar träder i kraft i och med att protokollet för årsmötet 2013-02-21 har justerats och ersätter stadgar antagna vid årsmötet 1985-03-19, senast ändrade 2002-03-11.